Úvod

PR Yard je platforma pre sprostredkovanie „recenzie alebo odporúčania“ influencermi na sociálnych účtoch, blogoch a získanie unikátneho obsahu bez ohľadu na obsah a jazyk.

Podporované médiá: blog, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube.

Používané jazyky: čeština, angličtina, slovenčina.

Typy služieb: pisanie a preklady medzi vyššie uvedenými jazykmi.

Používané pojmy

 • Používateľ – riadne registrovaná fyzická, alebo právnická osoba nezbavená svojprávnosti
 • Kupujúci – používateľ kupujúci platené príspevky, alebo platený obsah
 • Predávajúci – používateľ poskytujúci platené príspevky, alebo platený obsah
 • Publisher – prevádzkovateľ webových stránok
 • Tvorca – používateľ tvoriaci textový obsah na zákazku alebo prekladajúci texty
 • PR článok – na objednávku vytvorený a zverejnený príspevok na webových stránkach, alebo sociálnej sieti
 • Platený obsah – na objednávku vytvorený textový obsah alebo preklad

Prevádzkovateľ

PR Yard media s.r.o.
Nová Ves 272
46331 Nová ves
IČO: 07840772
IČO DPH: CZ07840772

Firma zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem oddiel C vložka 43095.

Telefón: +420 774 776 765 (česky)
E-mail: info@pryard.com

Finance

Platforma obsahuje kreditový systém. Sumy stanovené v platforme sú bez DPH. Kupujúci vidí ceny s províziou platformy. Predávajúci vidí ceny bez provízie platformy.

Kupujúci si dobíja kredit vo svojej mene prevodom peňazí na bankový účet prevádzkovateľa, alebo online platbou platobnou kartou. Nevyužitý kredit kupujúceho prevádzkovateľ kedykoľvek vráti na žiadosť v internej podpore. Kupujúcemu sa za uskutočnené obchody odpočíta kredit.

Predávajúcemu sa za uskutočnené obchody pripočíta kredit. Získaný kredit prevádzkovateľ predávajúcemu kedykoľvek vyplatí na žiadosť v pokladni používateľa.

V prípade účtov, na ktorých sa nevykonáva žiadna činnosť dlhšie ako jeden rok, zostávajúci kredit prepadne v prospech prevádzkovateľa. Na zachovanie kreditu na účte je používateľ povinný navštíviť svoj účet včas pred uplynutím jedného roka od poslednej návštevy.

Kupujúci

Kupujúci nevkladá do platformy dopyty, ktoré odporujú zákonom a dobrým mravom jeho krajiny.

Publikácie

Inzerent je užívateľ dopytujúci platené príspevky na webových stránkach, alebo sociálnych účtoch. Inzerent spíše v určenom formulári požadované údaje a tým vytvorí objednávku. Inzerent po vytvorení objednávky môže v katalógu vyberať z ponúkaných stránok a zasielať objednávky. Po zadaní dopytu sa inzerentovi začnú ponúkať vydavatelia so svojimi stránkami aj s stránkami v katalógu nezverejnenými. Z týchto ponúk si inzerent vyberá. Pri prikúpení služby napísania článku vydavateľ navrhne inzerentovi obsah na publikáciu a spolu ho pred akceptáciou inzerentom môžu riešiť v internom chate. Pri kúpe iba samostatnej publikácie bude inzerent vyzvaný na dodanie obsahu pre publikáciu, ktorý potom vydavateľ publikuje. Po publikácii príspevku vydavateľ zašle url príspevku, ktorý sa zobrazí inzerentovi v detaile dopytu.

Obsah

Kupujúci je používateľ dopytujúci textový obsah alebo preklad pre svoje využitie. Kupujúci spíše v určenom formulári požadované údaje a tým vytvorí dopyt. Kupujúci po zadaní dopytu môže vo verejnom katalógu vyberať z prezentovaných tvorcov a zasielať priame dopyty. Po zadaní dopytu sa kupujúcemu začnú ponúkať tvorcovia aj s tvorcami v katalógu nezverejnenými. Z týchto ponúk si kupujúci vyberá. Tvorca dodá kupujúcemu vytvorený obsah, o ktorom môžu spolu pred akceptáciou kupujúcim komunikovať v internom chatu. Po ukončení obchodu môže kupujúci ohodnotiť spokojnosť s obchodom pomocou hviezdičiek (1 = najmenej, 5 = najviac).

Publisher

Používateľ disponujúci webovými stránkami, alebo účtom na sociálnej sieti, ku ktorému má používateľské práva.

Používateľ vloží do systému v určenom formulári svoj priestor, kde chce ponúkať umiestnenie platených príspevkov. Používateľ nevkladá do platformy priestory, ktoré odporujú zákonom a dobrým mravom jeho krajiny. Každý nový priestor musí prejsť schválením administrátorov systému. Sú prijaté iba stránky, ktoré zodpovedajúce nižšie uvedeným minimálnym štandardov.

Webové stránky:

 1. Ahrefs DR10+
 2. Hodnota organic keywords a organic traffic je rovnaká alebo vyššia ako Ahrefs DR
 3. Počet domén na ktoré sa odkazuje je maximálne 10x väčší ako počet domén, ktoré odkazujú na web
 4. Odkazujúce domény sú >50% dofollow
 5. Spätné odkazy sú <50% nofollow

Sociálne účty:

 1. Minimálne 1000 sledujúcich
 2. Minimálne 1% engagemen

Ak je priestor verejne viditeľný v katalógu, dostáva používateľ priame ponuky kupujúcich. Takúto ponuku stačí prijať a obratom ju môže vyhotoviť. Ak má schválené priestory, zobrazujú sa mu dopyty pre jeho reklamný priestor. U takého dopytu sa ponúka a čaká na akceptáciu kupujúcim. Ak je akceptovaný, môže obratom vyhotoviť obsah na schválenie, alebo publikovať dodaný obsah. Po publikácii príspevku zadá do platformy URL príspevku, po kontrole administrátorov je príspevok používateľovi preplatený.

Používateľ je povinný, pokiaľ to vyžadujú zákony jeho krajiny, označiť platené reklamné príspevky ako platenú reklamu.

Tvorca

Používateľ tvoriaci textový, alebo preklad podľa zadania kupujúceho.

Používateľ si vytvorí v určenom formulári profil tvorcu. Každý nový profil, alebo profil po úprave, musí prejsť schválením administrátorov systému. Ak je profil verejne viditeľný v katalógu, dostáva používateľ priame ponuky kupujúcich. Takúto ponuku stačí prijať a obratom ju môže vyhotoviť. Ak má schválený profil, zobrazujú sa mu dopyty pre jeho tvorivú činnosť. U takého dopytu sa ponúka a čaká na akceptáciu kupujúcim. Ak je akceptovaný, môže obratom vyhotoviť obsah na schválenie. Odovzdaný obsah je po schválení kupujúcim preplatený.

Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah vzniká vyplnením registračného formulára na stránkach https://pryard.com a potvrdením súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami. Údaje v registračnom formulári musia byť kompletne a pravdivo vyplnené. Registráciu používateľ potvrdí kliknutím na odkaz zaslaným na email uvedený pri registrácii.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, aj v priebehu služby, ukončiť zmluvný vzťah, a to na základe svojho vlastného uváženia.

Používateľ služby môže kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah písomnou výpoveďou zaslanou na emailovú adresu info@pryard.com a zrušiť tak svoj účet. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia výpovede. Práva a povinnosti vzniknuté do dňa ukončenia poskytovania služieb zostávajú doručením výpovede nedotknuté.

Po podaní výpovede dokončí Používateľ nedokončené obchody. Kupujúcemu bude zvyšujúci kredit odoslaný na účet, z ktorého prišla posledná platba. Predávajúcemu bude získaný kredit zaslaný na bankový účet.

Nepoužívané účty sú po troch rokoch bez aktivity používateľa rušené. Nevyplatený kredit využije prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia.

Obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vecnosť, správnosť, pravdivosť alebo zákonnosť obsahu platených príspevkov, alebo vytvorených obsahov. Prevádzkovateľ v tomto rozsahu nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu spôsobenú používateľom alebo tretím osobám.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu vzniknutú medzi používateľmi platformy. Za ujmu spôsobenú predávajúcemu prevádzkovateľom, zodpovedá prevádzkovateľ do výšky sumy vyplatenej predávajúcemu za predchádzajúci kalendárny mesiac v mesiaci, v ktorom ujma vznikla. Za ujmu spôsobenú kupujúcemu prevádzkovateľom, prevádzkovateľ zodpovedá do sumy, akú kupujúci zaplatil za platené príspevky alebo vytvorený obsah v kalendárnom mesiaci predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom vznikla ujma.

Žiadny používateľ platformy nenesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú okolnosťami, ktoré nemá vo svojej moci (výpadky serverov, výpadky elektrickej energie, rozhodnutie orgánov verejnej moci, vojnový stav, teroristický útok, revolúcia, povodeň, živelná pohroma…).

Zmluvné strany tejto zmluvy berú na vedomie, že obmedzenie zodpovednosti je podmienkou účasti používateľa platformy a je nevyhnutnou súčasťou zmluvných podmienok.

Povinnosti používateľa

Používateľ platformy sa nesmie zapojiť do akejkoľvek aktivity, ktorá poškodzuje dobrú povesť systému, prevádzkovateľa alebo subjektov spriaznených so systémom.

Používateľ platformy sa nesmie zapojiť do akejkoľvek aktivity, ktorá pomocou technických prostriedkov poškodzuje prevádzku platformy alebo subjektov spriaznených so systémom.

Používateľ platformy sa nesmie zapojiť do akejkoľvek aktivity, ktorá pomocou technických či iných prostriedkov získava hromadne dáta, alebo informácie zo systému.

Používateľ platformy do systému nevkladá dopyty alebo priestory, ktoré odporujú zákonom a dobrým mravom jeho krajiny.

Používateľ platformy je povinný uvádzať pravdivé údaje a nemanipulovať zavádzajúcim spôsobom s týmito údajmi. Prevádzkovateľ je oprávnený po používateľovi platformy požadovať overenie udávaných údajov používateľom platformy.

Používateľ platformy je povinný nemeniť obsahovo, a ani vizuálne schválené a preplatené príspevky po celú dobu ich zverejnenia pre konzumentov reklamného priestoru.

Osobné údaje

Používateľ platformy je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách prevádzkovateľa a jeho systému, pokiaľ nebude tejto povinnosti zbavený na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Za dôverné informácie prevádzkovateľa sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú verejne známe, najmä informácie o technológiách, programovom kóde, smerniciach a dokumentácii, technických podmienkach a ďalších dokumentoch, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa alebo systému

Používateľ platformy súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním jeho osobných údajov poskytnutých pri registrácii, a to všetkých mien a priezvisk, miesta trvalého bydliska, telefónneho a emailového kontaktu. Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie služby používateľovi platformy, ako aj komunikácia s používateľom platformy. Používateľ platformy zároveň súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ použil jeho meno a priezvisko (názov spoločnosti) vo svojich marketingových materiáloch, finančných výkazoch a v zoznamoch zákazníkov na svojich internetových stránkach. Súhlas je udelený na obdobie trvania spolupráce a ďalej na obdobie ďalších 10 rokov po ukončení spolupráce.

Používateľ platformy na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností a vylučuje ustanovenia upravujúce neúmerné skrátenie a použitie obchodných zvyklostí.

Užívateľ môže svoj súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním jeho osobných údajov odvolať žiadostí o vymazanie osobných dát na info@pryard.com.

Používateľ platformy nesmie bez predchádzajúceho písomného upozornenia prevádzkovateľa previesť žiadne zo svojich práv a povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok na tretie osoby. Ak tak urobí, má prevádzkovateľ právo bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať danému používateľovi účet, so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami do doby vyjasnenia práv k účtu.

Záver

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť, a to najmä v rozsahu skvalitňovania služby, spresňovania podmienok, ako aj v rozsahu poskytovania ďalších súvisiacich služieb. Oznámenie o nových podmienkach zašle prevádzkovateľ na kontaktnú emailovú adresu používateľa platformy. Pokiaľ používateľ platformy s novými podmienkami nesúhlasí, má právo vypovedať služby (pozri Zmluvný vzťah).

Ak používateľ platformy alebo prevádzkovateľ nepožaduje plnenie niektorého z ustanovení týchto zmluvných podmienok, neznamená to, že by sa takého ustanovenia zriekol trvalo, a má právo plnenie takéhoto ustanovenia vyžadovať kedykoľvek v budúcnosti.

Aktualizováno: 20.4.2022

 

 

Prevádzkovateľ:

PR Yard media s.r.o.
IČO: 07840772
IČO DPH: CZ07840772

Kancelária:

Švermova 268
460 10 Liberec
Česká republika

Kontakty:

Telefón: +420 774 776 765
E-mail: info@pryard.com

Prevádzková doba:

Po-Pia: 9: 00-17: 00 (SEČ)

Užitočné informácie:

Obchodné podmienky