Wstęp

PR Yard to platforma pośrednicząca w kupnie i sprzedaży postów na stronach internetowych/w sieciach społecznościowych oraz tekstów/tłumaczeń/korekt obejmujących określone języki.

Obsługiwane strony: strony internetowe, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Obsługiwane strony: strony internetowe, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Obsługiwane języki: angielski, czeski,  niemiecki, polski, słowacki.

Rodzaj usług: pisanie, tłumaczenia oraz korekty w zakresie określonych języków.

Używane pojęcia

 • Użytkownik – należycie zarejestrowana osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • Kupujący – użytkownik kupujący płatne posty lub usługi pisanie & tłumaczenia
 • Sprzedawca – użytkownik sprzedający płatne posty lub świadczący usługi pisanie & tłumaczenia
 • Płatny post – post opublikowany na zamówienie. Zamówienie może również obejmować tworzenie
 • Pisanie & tłumaczenia – usługi pisania tekstów, tłumaczenia tekstów i korekty tekstów

Operator

PR Yard media s.r.o.
Nová Ves 272
46331 Nová ves
REGON: 07840772
NIP: CZ07840772

Firma wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w mieście Ústí nad Labem, dział C, numer 43095.

Telefon: +420 774 776 765 (česky)
E-mail: info@pryard.com

Finanse

Platforma jest oparta na systemie kredytowym. Podane kwoty nie zawierają podatku VAT. Kupujący widzi ceny z prowizją platformy. Sprzedający widzi ceny bez prowizji.

Kupujący doładowuje kredyt w swojej walucie za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy operatora lub płatności online kartą płatniczą. Niewykorzystany kredyt kupującego zostanie zwrócony przez operatora w dowolnym momencie na żądanie w biurze obsługi. Po zrealizowaniu transakcji dana kwota zostaje odliczona z kredytu Kupującego.

Po zrealizowaniu transakcji dana kwota zostaje dodana do kredytu Sprzedawcy.
Operator wypłaca sprzedawcy uzyskany kredyt w dowolnym momencie na żądanie w kasie użytkownika.

W przypadku braku aktywności na koncie przez okres dłuższy niż 1 rok, pozostała część kredytu przepada na rzecz operatora. W celu utrzymania kredytu na koncie, użytkownik jest zobowiązany do odwiedzenia swojego konta w odpowiednim czasie przed upływem jednego roku od ostatniej wizyty.

Kupujący

Kupujący nie będzie umieszczać na platformie zapytania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami obowiązującymi w jego kraju.

Publikowanie postów

Reklamodawca to użytkownik zlecający zamieszczanie płatnych wpisów na stronach internetowych lub kontach społecznościowych. Ogłoszeniodawca wpisuje wymagane dane w określonym formularzu i w ten sposób tworzy zamówienie. Po utworzeniu zlecenia reklamodawca może wybierać spośród oferowanych stron w katalogu i wysyłać zamówienia. Po złożeniu zapytania ofertowego reklamodawcy zostaną zaproponowane wydawnictwa z jego stronami oraz strony niepublikowane w katalogu. Reklamodawca wybiera spośród tych ofert. Po dodaniu usługi pisania artykułów wydawca proponuje reklamodawcy treść do publikacji i wspólnie mogą ją omówić na wewnętrznym czacie przed zaakceptowaniem przez reklamodawcę. W przypadku zakupu tylko samodzielnej publikacji reklamodawca zostanie poproszony o dostarczenie treści do publikacji, którą następnie opublikuje wydawca. Po publikacji wydawca prześle adres url postu, który zostanie wyświetlony reklamodawcy w szczegółach zapytania.

Usługi pisanie & tłumaczenia

Kupujący to użytkownik zamawiający treści tekstowe lub tłumaczenie do własnego użytku. Kupujący wpisuje w określonym formularzu wymagane dane i w ten sposób tworzy zapytanie. Po wprowadzeniu zapytania Kupujący może wybierać w katalogu publicznym spośród przedstawionych freelancerów i wysyłać bezpośrednie zapytania. Po wpisaniu zapytania otrzyma Kupujący oferty twórców, w tym również twórców niezawartych w katalogu. Kupujący wybiera spośród tych ofert. Freealancer dostarczy Kupującemu opracowane treści, które przed ostateczną akceptacją przez Kupującego mogą być jeszcze omówione przez strony na czacie wewnętrznym. Po zakończeniu transakcji Kupujący może ocenić przebieg transakcji za pomocą gwiazdek (1 = najmniej, 5 = najwięcej).

Sprzedawca – płatne posty

Użytkownik posiadający stronę internetową lub konto w serwisie społecznościowym, do którego ma prawa użytkownika.

Użytkownik wprowadza do systemu za pomocą odpowiedniego formularza swoją przestrzeń, w której chce zaoferować możliwość umieszczenia płatnych postów. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać na platformie stron, które naruszają prawa i dobre obyczaje obowiązujące w jego kraju. Każda nowa strona musi zostać zatwierdzona przez administratorów systemu. Akceptowane są wyłącznie witryny, które spełniają minimalne standardy wymienione poniżej.

Strona internetowa:

 1. Ahrefs DR10+
 2. Wartość organicznych słów kluczowych i ruchu organicznego jest równa lub wyższa niż w przypadku Ahrefs DR.
 3. Liczba domen, które łączą się z witryną, jest 10x większa niż liczba domen, które łączą się z witryną
 4. Domeny linkujące mają >50% dofollow
 5. Backlinki są <50% nofollow

Konta społecznościowe: 

 1. Minimum 1000 obserwujących
 2. Zaangażowanie minimum 1%

Jeśli strona jest widoczna publicznie w katalogu, użytkownik otrzymuje bezpośrednie oferty od Kupujących. Taką ofertę wystarczy przyjąć i następnie zrealizować. Jeśli Sprzedawca posiada zatwierdzone strony, wyświetlają się mu zapytania dotyczące jego stron. Takie zapytanie jest oferowane i czeka na akceptację Kupującego. Po akceptacji można niezwłocznie przygotować treść do zatwierdzenia lub opublikować dostarczone treści. Po opublikowaniu postu wpisuje się adres URL postu na platformie, a po sprawdzeniu przez administratorów post jest opłacany użytkownikowi.

Użytkownik jest zobowiązany do oznaczenia płatnych postów reklamowych jako płatnych reklam, jeśli wymagają tego przepisy prawa obowiązujące w danym kraju.

Sprzedawca – pisanie & tłumaczenia

Użytkownik tworzący treść tekstową lub tłumaczenie według specyfikacji Kupującego.

Użytkownik tworzy w określonym formularzu swój profil twórcy. Każdy nowy lub zmodyfikowany profil musi zostać zatwierdzony przez administratorów systemu. Sprzedawca dodaje do profilu swoje oferowane usługi. Jeśli profil jest widoczny publicznie w katalogu, użytkownik otrzymuje bezpośrednie oferty od Kupujących. Taką ofertę wystarczy przyjąć i następnie zrealizować. Jeśli Sprzedawca posiada zatwierdzony profil, wyświetlają się mu zapytania dotyczące oferowanych przez niego usług. Takie zapytanie jest oferowane i czeka na akceptację Kupującego. Po akceptacji można niezwłocznie przygotować treść do zatwierdzenia. Przekazana treść jest opłacana po zatwierdzeniu przez Kupującego.

Stosunek umowny

Stosunek umowny zostaje nawiązany poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://pryard.com i potwierdzenie niniejszych ogólnych warunków. Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym muszą być kompletne i zgodne z prawdą. Użytkownik potwierdza rejestrację klikając w link przesłany na e-mail podany podczas rejestracji.

Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania stosunku umownego w dowolnym momencie świadczenia usługi, według własnego uznania.

Użytkownik usługi może w dowolnej chwili rozwiązać stosunek umowny na podstawie pisemnego wypowiedzenia przesłanego na adres e-mail info@pryard.com i tym samym anulować swoje konto. Wypowiedzenie zaczyna obowiązywać w dniu jego doręczenia. Dostarczenie wypowiedzenia nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe do dnia zakończenia świadczenia usług.

Po złożeniu wypowiedzenia użytkownik powinien dokończyć niezakończone transakcje. Kredyt, który pozostał Kupującemu, zostanie mu przesłany na konto, z którego zrealizowano ostatnią płatność. Kredyt uzyskany przez Sprzedawcę zostanie przesłany na jego konto bankowe.

Nieużywane konta są usuwane po trzech latach braku aktywności użytkownika. Niewypłacony kredyt zostanie wykorzystany przez operatora według jego uznania.

Ograniczenie odpowiedzialności

Operator nie ponosi odpowiedzialności za stronę merytoryczną, a także za poprawność, prawdziwość lub legalność treści płaconych postów lub stworzonych treści. W tym zakresie operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe pomiędzy użytkownikami platformy. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody, które wyrządził Sprzedawcy, do wysokości kwoty zapłaconej Sprzedawcy za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym wystąpiła szkoda. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą wyrządził Kupującemu, do wysokości kwoty zapłaconej przez Kupującego za płatne posty lub stworzone treści w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym wystąpiła szkoda.

Żaden użytkownik platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi (awarie serwerów, przerwy w dostawie prądu, decyzje organów władzy publicznej, stan wojny, atak terrorystyczny, rewolucja, powódź, klęska żywiołowa, …).

Strony niniejszej umowy przyjmują do wiadomości, że ograniczenie odpowiedzialności jest warunkiem udziału użytkownika platformy i jest integralną częścią warunków umowy.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik platformy nie może podejmować żadnych działań, które naruszyłyby dobrą reputację systemu, operatora lub podmiotów związanych z systemem.

Użytkownik platformy nie może podejmować żadnych działań, które za pomocą środków technicznych lub innych środków, zakłóciłyby działanie platformy lub podmiotów powiązanych z systemem.

Użytkownik platformy nie może podejmować żadnych działań polegających na pozyskiwaniu masowych danych lub informacji z systemu za pomocą środków technicznych lub innych.

Użytkownik platformy nie może wpisywać do systemu zapytań lub przestrzeni, które są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami obowiązującymi w jego kraju.

Użytkownik platformy jest zobowiązany do przekazania prawdziwych danych. Użytkownik nie może manipulować danymi w sposób wprowadzający w błąd. Operator może żądać od użytkownika platformy weryfikacji podanych przez niego danych.

Użytkownik platformy nie może zmieniać treści i obrazu zatwierdzonych i opłaconych postów przez cały okres ich publikacji dla konsumentów w przestrzeni reklamowej.

Dane osobowe

Użytkownik platformy jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących operatora i jego systemu, chyba że zostanie zwolniony z tego obowiązku na podstawie wcześniejszej zgody pisemnej operatora. Za informacje poufne operatora uznaje się wszelkie informacje, które nie są powszechnie znane, w szczególności informacje dotyczące technologii, kodu programowego, dyrektyw i dokumentacji, warunków technicznych i innych dokumentów, które dotyczą operatora lub systemu.

Użytkownik portalu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, a mianowicie wszystkich imion i nazwisk, miejsca zamieszkania, kontaktu telefonicznego i adresu e-mail. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług na rzecz użytkownika platformy, a także komunikacja z użytkownikiem platformy. Jednocześnie użytkownik platformy wyraża zgodę na używanie przez operatora jego imienia i nazwiska (nazwy firmy) w materiałach marketingowych, sprawozdaniach finansowych i w listach klientów na swojej stronie internetowej. Zgoda jest udzielana na czas trwania współpracy oraz przez okres następnych 10 lat po zakończeniu współpracy.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, żądając usunięcia danych osobowych pod adresem info@pryard.com.

Użytkownik platformy przejmuje ryzyko zmiany okoliczności i wyklucza stosowanie przepisów regulujących instytucję wyzysku oraz stosowanie praktyk biznesowych.

Użytkownik platformy nie może przenosić żadnych swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na osoby trzecie bez uprzedniego pisemnego powiadomienia operatora. W przeciwnym razie operator ma prawo do zablokowania konta danego użytkownika bez wcześniejszego zawiadomienia, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami do czasu wyjaśnienia praw do konta.

Podsumowanie

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków, w szczególności w zakresie doskonalenia usługi, doprecyzowania warunków, a także świadczenia innych powiązanych usług. Operator wyśle powiadomienie o nowych warunkach na adres e-mail użytkownika platformy. Jeśli użytkownik platformy handlowej nie zgadza się z nowymi warunkami, ma prawo do wypowiedzenia usług (zob. Stosunek umowny).

Jeśli użytkownik lub operator platformy handlowej nie żądają spełnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie oznacza to trwałego zrzeczenia się takiego postanowienia, ponieważ użytkownik lub operator mają prawo domagać się spełnienia takiego postanowienia w przyszłości.

Aktualizacja: 20.04.2022

Operator:

PR Yard media s.r.o.
REGON: 07840772
NIP: CZ07840772

Biuro:

Švermova 268
460 10 Liberec
Republika Czeska

Kontakt:

Tel: +420 774 776 765
E-mail: info@pryard.com

Godziny pracy:

Pn.–pt.: 9: 00–17: 00 (CET)

Przydatne informacje:

Warunki handlowe