Obchodní Podmínky

Úvod

PR Yard je tržiště pro zprostředkování nákupu a prodeje příspěvků na webových stránkách/sociálních sítích a textů/překladů/korektur mezi uvedenými jazyky.

Podporovaná média: webové stránky, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube.

Podporované jazyky: angličtina, čeština, němčina, polština, slovenština, španělština

Typy služeb: psaní, překlady a korektury mezi výše uvedenými jazyky.

Používané pojmy

 • Uživatel – řádně registrovaná fyzická, nebo právnická osoba nezbavená svéprávnosti
 • Inzerent – uživatel kupující placené příspěvky nebo služby psaní & překlady
 • Vydavatel – uživatel prodávající placené příspěvky nebo poskytující služby psaní & překlady
 • Placený příspěvek – na objednávku publikovaný příspěvek. Součástí objednávky může být i vytvoření
 • Psaní &  překlady – služby psaní textů, překlady textů a korektury textů

Provozovatel

PR Yard media s.r.o.
Nová Ves 272
46331 Nová ves
IČ: 07840772
DIČ: CZ07840772

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43095.

Telefon: +420 774 776 765 (česky)
E-mail: info@pryard.com

Finance

Tržiště obsahuje kreditní systém. Částky uváděné v tržišti jsou bez DPH. Inzerent vidí ceny s provizí tržiště. Vydavatel vidí ceny bez provize tržiště.

Inzerent si dobíjí kredit ve své měně převodem peněz na bankovní účet provozovatele, nebo online platbou platební kartou. Nevyužitý kredit inzerenta provozovatel kdykoliv vrátí na žádost v interní podpoře. Inzerentovi se za uskutečněné obchody odečítá kredit.

Vydavateli se za uskutečněné obchody přičítá kredit. Získaný kredit provozovatel vydavateli kdykoliv vyplatí na žádost v pokladně uživatele.

U účtů bez aktivity po dobu delší jak 1 rok propadá zbylý kredit provozovateli. Pro zachování kreditu na účtu je uživatel povinen včas navštívit svůj účet.

Inzerent

Inzerent nevkládá do tržiště poptávky, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země.

Publikace příspěvků

Inzerent je uživatel poptávající placené příspěvky na webových stránkách, nebo sociálních účtech. Inzerent sepíše v určeném formuláři požadované údaje a tím vytvoří objednávku. Inzerent po vytvoření objednávky může v katalogu vybírat z nabízených stránek a zasílat objednávky. Po zadání poptávky se inzerentovi začnou nabízet vydavatelé se svými stránkami i s stránkami v katalogu nezveřejněnými. Z těchto nabídek si inzerent vybírá. Při přikoupení služby napsání článku vydavatel navrhne inzerentovi obsah k publikaci a spolu ho před akceptací inzerentem můžou řešit v interním chatu. Při koupi pouze samostatné publikace bude inzerent vyzván k dodání obsahu pro publikaci, který poté vydavatel publikuje. Po publikaci příspěvku vydavatel zašle url příspěvku, který se zobrazí inzerentovi v detailu poptávky.

Služby psaní & překlady

Inzerent je uživatel poptávající textový obsah nebo překlad pro své využití. Inzerent sepíše v určeném formuláři požadované údaje a tím vytvoří poptávku. Inzerent po zadání poptávky může ve veřejném katalogu vybírat z prezentovaných freelancerů a zasílat přímé poptávky. Po zadání poptávky se inzerentovi začnou nabízet tvůrci i s tvůrci v katalogu nezveřejněnými. Z těchto nabídek si inzerent vybírá. Freelancer dodá inzerentovi vytvořený obsah, který mohou spolu před akceptací inzeerntem řešit v interním chatu. Po ukončení obchodu může inzerent ohodnotit spokojenost s obchodem pomocí hvězdiček (1 = nejméně, 5 = nejvíce).

Vydavatel – placené příspěvky

Uživatel disponující webovými stránkami, nebo účtem na sociální síti, ke kterému má uživatelská práva.

Uživatel vloží do systému v určeném formuláři svoji stránku nebo sociální účet, kde chce nabízet umístění placených příspěvků. Uživatel nevkládá do tržiště stránky, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země. Každá nová stránka musí projít schválením administrátorů systému. Jsou přijaty pouze stránky, které odpovídající níže uvedeným minimálním standardů.

Webové stránky:

 1. Ahrefs DR10+
 2. Hodnota organic keywords a organic traffic je stejná nebo vyšší než Ahrefs DR
 3. Počet domén na které se odkazuje je maximálně 10x větší než počet domén, které odkazují na web
 4. Odkazující domény jsou >50% dofollow
 5. Zpětné odkazy jsou <50% nofollow

Sociální účty: 

 1. Minimálně 1000 sledujících
 2. Minimálně 1% engagement

Pokud je stránka veřejně viditelná v katalogu dostává uživatel přímé nabídky inzerentů. Takovou nabídku stačí přijmout a obratem ji může vyhotovit. Pokud má schválené stránky, zobrazují se mu poptávky pro jeho stránky. U takové poptávky se nabízí a čeká na akceptaci inzerentem. Pokud je akceptován může obratem vyhotovit obsah ke schválení, nebo publikovat dodaný obsah. Po publikaci příspěvku zadá do tržiště URL příspěvku, po kontrole administrátory je příspěvek uživateli proplacen.

Uživatel je povinen pokud to vyžadují zákony jeho země označit placené reklamní příspěvky jako placenou reklamu.

Vydavatel – psaní & překlady

Uživatel tvořící textový obsah, nebo překlad dle zadání inzerenta.

Uživatel si vytvoří v určeném formuláři profil tvůrce. Každý nový profil, nebo profil po úpravě musí projít schválením administrátory systému. K profilu přidá své nabízené služby. Pokud je profil veřejně viditelný v katalogu dostává uživatel přímé nabídky inzerentů. Takovou nabídku stačí přijmout a obratem ji může vyhotovit. Pokud má schválený profil, zobrazují se mu poptávky pro jeho nabízené služby. U takové poptávky se nabízí a čeká na akceptaci inzerentem. Pokud je akceptován může obratem vyhotovit obsah ke schváleni. Odevzdaný obsah je po schválení inzerentem proplacen.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká vyplněním registračního formuláře na stránkách https://pryard.com a potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami. Údaje v registračním formuláři musí být kompletně a pravdivě vyplněny. Registraci uživatel potvrdí kliknutím na odkaz zaslaným na email uvedený při registraci.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i v průběhu služby ukončit smluvní vztah, a to na základě svého vlastního uvážení.

Uživatel služby může kdykoli ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu info@pryard.com a zrušit tak svůj účet. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi. Práva a povinnosti vzniklé do dne ukončení poskytování služeb zůstávají doručením výpovědi nedotčeny.

Po podání výpovědi dokončí Uživatel nedokončené obchody. Inzerentovi bude přebývající kredit odeslán na účet, ze kterého přišla poslední platba. Vydavateli bude získaný kredit zaslán na bankovní účet.

Nepoužívané účty jsou po třech letech bez aktivity uživatele rušeny. Nevyplacený kredit využije provozovatel dle vlastního uvážení.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost, pravdivost nebo zákonnost obsahu placených příspěvků, nebo vytvořených obsahů. Provozovatel v tomto rozsahu nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou uživatelům nebo třetím osobám.

Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou mezi uživateli tržiště. Za újmu způsobenou vydavatelovi provozovatelem odpovídá provozovatel do výše částky vyplacené vydavatelovi za předcházející kalendářní měsíc měsíci, ve kterém újma vznikla. Za újmu způsobenou inzerntovi provozovatelem odpovídá provozovatel do částky, jakou inzerent zaplatil za placené příspěvky nebo vytvořený obsah v kalendářním měsíci předcházejícímu měsíci, ve kterém vznikla újma.

Žádný uživatel tržiště nenese odpovědnost za újmu způsobenou okolnostmi, které nemá ve své moci (výpadky serverů, výpadky elektrické energie, rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečný stav, teroristický útok, revoluce, povodeň, živelná pohroma,…).

Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že omezení odpovědnosti je podmínkou účasti uživatele tržiště a je nezbytnou součástí smluvních podmínek.

Podmínky užívání

Uživatel tržiště se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která poškozuje dobrou pověst systému, provozovatele nebo subjektů spřízněných se systémem.

Uživatel tržiště se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která pomocí technických prostředků poškozuje provoz tržiště nebo subjektů spřízněných se systémem.

Uživatel tržiště se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která pomocí technických či jiných prostředků získává hromadně data, nebo informace ze systému.

Uživatel tržiště do systému nevkládá poptávky nebo stránky, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země.

Uživatel tržiště je povinen uvádět pravdivé údaje a nemanipulovat zavádějícím způsobem s těmito údaji. Provozovatel je oprávněn po uživateli tržiště požadovat ověření udávaných údajů uživatelem tržiště.

Uživatel tržiště je povinen neměnit obsahově, a ani vizuálně schválené a proplacené příspěvky po celou dobu jejich zveřejnění pro konzumenty reklamního prostoru.

Osobní údaje

Uživatel tržiště je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích provozovatele a jeho systému, pokud nebude této povinnosti zproštěn na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. Za důvěrné informace provozovatele se považují veškeré informace, které nejsou veřejně známé, zejména pak informace o technologiích, programovém kódu, směrnicích a dokumentaci, technických podmínkách a dalších dokumentech, které se týkají provozovatele nebo systému.

Uživatel tržiště souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jeho osobních údajů poskytnutých při registraci, a to všech jmen a příjmení, místa trvalého bydliště, telefonního a emailového kontaktu. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby uživateli tržiště , jakož komunikace s uživatelem tržiště. Uživatel tržiště zároveň souhlasí s tím, aby provozovatel použil jejich jméno a příjmení (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých internetových stránkách. Souhlas je udělen na období trvání spolupráce a dále na období dalších 10 let po ukončení spolupráce.

Uživatel může svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jeho osobních údajů odvolat žádostí o vymazání osobních dat na info@pryard.com.

Uživatel tržiště na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a vylučuje ustanovení upravující neúměrné zkrácení a použití obchodních zvyklostí.

Uživatel tržiště nesmí bez předchozího písemného upozornění provozovatele převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z těchto smluvních podmínek na třetí osoby. Pokud tak učiní má provozovatel právo bez předchozího upozornění zablokovat danému uživateli účet, se všemi z toho plynoucími důsledky do doby vyjasnění práv k účtu.

Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, a to zejména v rozsahu zkvalitňování služby, zpřesňování podmínek, jakož i v rozsahu poskytování dalších souvisejících služeb. Oznámení o nových podmínkách zašle provozovatel na kontaktní emailovou adresu uživatele tržiště. Pokud uživatel tržiště s novými podmínkami nesouhlasí, má právo vypovědět služby (viz. Smluvní vztah).

Pokud uživatel tržiště nebo provozovatel nepožaduje plnění některého z ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekl trvale, a má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Aktualizováno: 20.04.2022

Provozovatel:

PR Yard media s.r.o.
IČ: 07840772
DIČ: CZ07840772

Kancelář:

Švermova 268
460 10 Liberec
Česká republika

Kontakty:

Tel: +420 774 776 765
E-mail: info@pryard.com

 

Provozní doba:

Po – Pá: 9:00 – 17:00 (SEČ)