Obchodní podmínky

Úvod

PR Yard je platforma pro zprostředkování „recenze nebo doporučení“ influencery na sociálních účtech, blozích a získání unikátního obsahu bez ohledu na obsah a jazyk.

Podporované média: blog, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube.

Užívané jazyky: čeština, angličtina, slovenština.

Typy služeb: psaní a překlady mezi výše uvedenými jazyky.

Používané pojmy

  • Uživatel – řádně registrovaná fyzická, nebo právnická osoba nezbavená svéprávnosti
  • Kupující – uživatel kupující placené příspěvky, nebo placený obsah
  • Prodávající – uživatel poskytující placené příspěvky, nebo placený obsah
  • Publisher – provozovatel webových stránek
  • Tvůrce – uživatel tvořící textový obsah na zakázku nebo překladájící texty
  • PR článek – na objednávku vytvořený a zveřejněný příspěvek na webových stránkách, nebo sociální síti
  • Placený obsah – na objednávku vytvořený textový obsah, nebo překlad

Provozovatel

PR Yard media s.r.o.
Nová Ves 272
46331 Nová ves
IČ: 07840772
DIČ: CZ07840772

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43095.

Telefon: +420 774 776 765 (česky)
E-mail: info@pryard.com

Finance

Platforma obsahuje kreditní systém. Částky uváděné v platformě jsou bez DPH. Kupující vidí ceny s provizí platformy. Prodávající vidí ceny bez provize platformy.

Kupující si dobíjí kredit ve své měně převodem peněz na bankovní účet provozovatele, nebo online platbou platební kartou. Nevyužitý kredit kupujícícho provozovatel kdykoliv vrátí na žádost v interní podpoře. Kupujícímu se za uskutečněné obchody odečítá kredit.

Prodávajícímu se za uskutečněné obchody přičítá kredit. Získaný kredit provozovatel prodávajícímu kdykoliv vyplatí na žádost v pokladně uživatele.

Kupující

Kupující nevkládá do platformy poptávky, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země.

Publikace

Kupující je uživatel poptávající PR články na webových stránkách, nebo sociálních účtech. Kupující sepíše v určeném formuláři požadované údaje a tím vytvoří kampaň. Kupující po vytvoření kampaně může ve veřejném katalogu vybírat z nabízených prostorů a zasílat objednávky. Po zadání poptávky se kupujícímu začnou nabízet prodávající se svými prostory i s prostory v katalogu nezveřejněnými. Z těchto nabídek si kupující vybírá. U typu poptávky „Vytvoření obsahu a publikace“ prodávající navrhne kupujícímu obsah k publikaci a spolu ho před akceptací kupujícím můžou komunikovat v interním chatu. U typu poptávky „Publikovat dodaný obsah“ bude kupující vyzván k dodání obsahu pro publikaci, který poté prodávající publikuje. Po publikaci příspěvku prodávající zašle url příspěvku, který se zobrazí kupujícímu v detailu poptávky.

Obsah

Kupující je uživatel poptávající textový obsah nebo překlad pro své využití. Kupující sepíše v určeném formuláři požadované údaje a tím vytvoří poptávku. Kupující po zadání poptávky může ve veřejném katalogu vybírat z prezentovaných tvůrců a zasílat přímé poptávky. Po zadání poptávky se kupujícímu začnou nabízet tvůrci i s tvůrci v katalogu nezveřejněnými. Z těchto nabídek si kupující vybírá. Tvůrce dodá kupujícímu vytvořený obsah, který mohou spolu před akceptací kupujícím komunikovat v interním chatu. Po ukončení obchodu může kupucí ohodnotit spokojenost s obchodem pomocí hvězdiček (1 = nejméně, 5 = nejvíce).

Publisher

Uživatel disponující webovými stránkami, nebo účtem na sociální síti, ke kterému má uživatelská práva.

Uživatel vloží do systému v určeném formuláři svůj prostor, kde chce nabízet umístění placených příspěvků. Uživatel nevkládá do platformy prostory, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země. Každý nový prostor musí projít schválením administrátorů systému. Pokud je prostor veřejně viditelný v katalogu dostává uživatel přímé nabídky kupujících. Takovou nabídku stačí přijmout a obratem ji může vyhotovit. Pokud má schválené prostory, zobrazují se mu poptávky pro jeho reklamní prostor. U takové poptávky se nabízí a čeká na akceptaci kupujícím. Pokud je akceptován může obratem vyhotovit obsah ke schválení, nebo publikovat dodaný obsah. Po publikaci přispěvku zadá do platformy URL příspěvku, po kontrole administrátory je příspěvek uživateli proplacen.

Uživatel je povinnen pokud to vyžadují zákony jeho země označit placené reklamní příspěvky jako placenou reklamu.

Tvůrce

Uživatel tvořící textový obsah, nebo překlad dle zadání kupujícího.

Uživatel si vytvoří v určeném formuláři profil tvůrce. Každý nový profil, nebo profil po úpravě musí projít schválením administrátory systému. Pokud je profil veřejně viditelný v katalogu dostává uživatel přímé nabídky kupujících. Takovou nabídku stačí přijmout a obratem ji může vyhotovit. Pokud má schválený profil, zobrazují se mu poptávky pro jeho tvůrčí činnost. U takové poptávky se nabízí a čeká na akceptaci kupujícícm. Pokud je akceptován může obratem vyhotovit obsah ke schváleni. Odevzdaný obsah je po schválení kupujícím proplacen.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká vyplněním registračního formuláře na stránkách https://pryard.com a potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami. Údaje v registračním formuláři musí být kompletně a pravdivě vyplněny. Registraci uživatel potvrdí kliknutím na odkaz zaslaným na email uvedený při registraci.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i v průběhu služby ukončit smluvní vztah, a to na základě svého vlastního uvážení.

Uživatel služby může kdykoli ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu info@pryard.com a zrušit tak svůj účet. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi. Práva a povinnosti vzniklé do dne ukončení poskytování služeb zůstávají doručením výpovědi nedotčeny.

Po podání výpovědi dokončí Uživatel nedokončené obchody. Kupujícímu bude přebývající kredit odeslán na účet, ze kterého přišla poslední platba. Prodávajícímu bude získaný kredit zaslán na bankovní účet.

Nepoužívané účty jsou po třech letech bez aktivity uživatele rušeny. Nevyplacený kredit využije provozovatel dle vlastního uvážení.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost, pravdivost nebo zákonnost obsahu placených příspěvků, nebo vytvořených obsahů. Provozovatel v tomto rozsahu nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou uživatelům nebo třetím osobám.

Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou mezi uživateli platformy. Za újmu způsobenou prodávajícímu provozovatelem odpovídá provozovatel do výše částky vyplacené prodávajícímu za předcházející kalendářní měsíc měsící, ve kterém újma vznikla. Za újmu způsobenou kupujícímu provozovatelem odpovídá provozovatel do částky, jakou kupující zaplatil za placené příspěvky nebo vytvořený obsah v kalendářním měsíci předcházejícímu měsíci, ve kterém vznikla újma.

Žádný uživatel platfromy nenese odpovědnost za újmu způsobenou okolnostmi, které nemá ve své moci (výpadky serverů, výpadky elektrické energie, rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečný stav, teroristický útok, revoluce, povodeň, živelná pohroma,…).

Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že omezení odpovědnosti je podmínkou účasti uživatele platformy a je nezbytnou součástí smluvních podmínek.

Povinnosti uživatele

Uživatel platformy se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která poškozuje dobrou pověst systému, provozovatele nebo subjektů spřízněných se systémem.

Uživatel platformy se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která pomocí technických prostředků poškozuje provoz platformy nebo subjektů spřízněných se systémem.

Uživatel platformy se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která pomocí technických či jiných prostředků získává hromadně data, nebo informace ze systému.

Uživatel platformy do systému nevkládá poptávky nebo prostory, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země.

Uživatel platformy je povinen uvádět pravdivé údaje a nemanipulovat zavádějícím způsobem s těmito údaji. Provozovatel je oprávněn po uživateli platformy požadovat ověření udávaných údajů uživatelem platformy.

Uživatel platformy je povinen neměnit obsahově, a ani vizuálně schválené a proplacené příspěvky po celou dobu jejich zveřejnění pro konzumenty reklamního prostoru.

Osobní údaje

Uživatel platformy je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích provozovatele a jeho systému, pokud nebude této povinnosti zproštěn na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. Za důvěrné informace provozovatele se považují veškeré informace, které nejsou veřejně známé, zejména pak informace o technologiích, programovém kódu, směrnicích a dokumentaci, technických podmínkách a dalších dokumentech, které se týkají provozovatele nebo systému.

Uživatel platformy souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jeho osobních údajů poskytnutých při registraci, a to všech jmen a příjmení, místa trvalého bydliště, telefonního a emailového kontaktu. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby uživateli platformy, jakož komunikace s uživatelem platformy. Uživatel platformy zároveň souhlasí s tím, aby provozovatel použil jejich jméno a příjmení (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých internetových stránkách. Souhlas je udělen na období trvání spolupráce a dále na období dalších 10 let po ukončení spolupráce.

Uživatel platformy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a vylučuje ustanovení upravující neúměrné zkrácení a použití obchodních zvyklostí.

Uživatel platformy nesmí bez předchozího písemného upozornění provozovatele převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z těchto smluvních podmínek na třetí osoby. Pokud tak učiní má provozovatel právo bez předchozího upozornění zablokovat danému uživateli účet, se všemi z toho plynoucími důsledky do doby vyjasnění práv k účtu.

Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, a to zejména v rozsahu zkvalitňování služby, zpřesňování podmínek, jakož i v rozsahu poskytování dalších souvisejících služeb. Oznámení o nových podmínkách zašle provozovatel na kontaktní emailovou adresu uživatele platformy. Pokud uživatel platformy s novými podmínkami nesouhlasí, má právo vypovědět služby (viz. Smluvní vztah).

Pokud uživatel platformy nebo provozovatel nepožaduje plnění některého z ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekl trvale, a má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Aktualizováno: 18.2.2020