Úvod

PR Yard je platforma pro zprostředkování nákupu a prodeje reklamních článků v online médiích a redakčních služeb mezi uvedenými jazyky.

Používané pojmy

Provozovatel

PR Yard media s.r.o.
Nová Ves 272
46331 Nová ves
IČ: 07840772
DIČ: CZ07840772

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43095.

Telefon: +420 774 776 765 (česky)
E-mail: info@pryard.com

Finance

Platforma obsahuje kreditní systém. Částky uváděné v platformě jsou bez DPH. Inzerent vidí ceny s provizí platformy. Vydavatel vidí ceny bez provize platformy.

Inzerent si dobíjí kredit ve své měně převodem peněz na bankovní účet provozovatele, nebo online platbou platební kartou. Nevyužitý kredit inzerenta provozovatel kdykoliv vrátí na žádost v interní podpoře. Inzerentovi se za uskutečněné obchody odečítá kredit.

Vydavateli se za uskutečněné obchody přičítá kredit. Získaný kredit provozovatel vydavateli kdykoliv vyplatí na žádost v pokladně uživatele.

U účtů bez aktivity po dobu delší jak 1 rok propadá zbylý kredit provozovateli. Pro zachování kreditu na účtu je uživatel povinen včas navštívit svůj účet.

Inzerent

Inzerent nevkládá do platfromy poptávky, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země. Po ukončení obchodu může inzerent ohodnotit spokojenost s obchodem pomocí hvězdiček (1 = nejméně, 5 = nejvíce).

Publikace reklamních článků

Inzerent je uživatel poptávající reklamní články v online médiích. Inzerent sepíše v určeném formuláři požadované údaje a tím vytvoří objednávku. Inzerent po vytvoření objednávky může v katalogu vybírat z nabízených online médiích a zasílat objednávky. Po zadání poptávky se inzerentovi začnou nabízet vydavatelé se svými online médii v katalogu. Z těchto nabídek si inzerent vybírá. Při přikoupení služby napsání článku vydavatel navrhne inzerentovi obsah k publikaci a spolu ho před akceptací inzerentem můžou řešit v interním chatu. Při koupi pouze samostatné publikace bude inzerent vyzván k dodání obsahu pro publikaci, který poté vydavatel publikuje. Po publikaci příspěvku vydavatel zašle url příspěvku, který se zobrazí inzerentovi v detailu poptávky.

Redakční služby

Inzerent je uživatel poptávající textový obsah nebo překlad pro své využití. Inzerent sepíše v určeném formuláři požadované údaje a tím vytvoří poptávku. Inzerent po zadání poptávky může ve veřejném katalogu vybírat z prezentovaných redaktorů a zasílat přímé poptávky. Po zadání poptávky se inzerentovi začnou nabízet redaktoři v katalogu. Z těchto nabídek si inzerent vybírá. Redaktor dodá inzerentovi vytvořený obsah, který mohou spolu před akceptací inzerentem řešit v interním chatu.

Vydavatel

Publikace reklamních článků

Uživatel disponující webovými stránkami, nebo účtem na sociální síti, ke kterému má uživatelská práva.

Uživatel vloží do platformy v určeném formuláři svoji stránku nebo sociální účet, kde chce nabízet umístění reklamních článků. Uživatel nevkládá do platformy stránky, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země. Každá nová stránka musí projít schválením administrátorů platformy. Jsou přijaty pouze stránky, které odpovídající níže uvedeným minimálním standardů.

Webové stránky:

  1. Ahrefs DR10+
  2. Hodnota organic keywords a organic traffic je stejná nebo vyšší než Ahrefs DR
  3. Počet domén na které se odkazuje je maximálně 10x větší než počet domén, které odkazují na web
  4. Odkazující domény jsou >50% dofollow
  5. Zpětné odkazy jsou <50% nofollow

Sociální účty:

  1. Minimálně 1000 sledujících
  2. Minimálně 1% engagement

Pokud je stránka veřejně viditelná v katalogu dostává uživatel přímé nabídky inzerentů. Takovou nabídku stačí přijmout a obratem ji může vyhotovit. Pokud má schválené online média, zobrazují se mu poptávky pro jeho typ online média. U takové poptávky se nabízí a čeká na akceptaci inzerentem. Pokud je akceptován může obratem vyhotovit obsah ke schválení, nebo publikovat dodaný obsah. Po publikaci reklamního článku zadá do platformy URL reklamního článku, po kontrole administrátory je reklamní článek uživateli proplacen.

Uživatel je povinen pokud to vyžadují zákony jeho země označit reklamní články jako placenou reklamu.

Redakční služby

Uživatel tvořící textový obsah, nebo překlad dle zadání inzerenta.

Uživatel si vytvoří v určeném formuláři nabídku redakčních služeb. Každá nová redakční služba po úpravě musí projít schválením administrátory systému. Pokud je nabídka redakční služby veřejně viditelná v katalogu dostává uživatel přímé nabídky inzerentů. Takovou nabídku stačí přijmout a obratem ji může vyhotovit. Pokud má schválenou nabídku redakční služby, zobrazují se mu poptávky pro jeho nabízené služby. U takové poptávky se nabízí a čeká na akceptaci inzerentem. Pokud je akceptován může obratem vyhotovit obsah ke schváleni. Odevzdaný obsah je po schválení inzerentem proplacen.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká vyplněním registračního formuláře na stránkách https://market.pryard.com a potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami. Údaje v registračním formuláři musí být kompletně a pravdivě vyplněny. Registraci uživatel potvrdí kliknutím na odkaz zaslaným na email uvedený při registraci.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i v průběhu služby ukončit smluvní vztah, a to na základě svého vlastního uvážení.

Uživatel platformy může kdykoli ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu info@pryard.com a zrušit tak svůj účet. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi. Práva a povinnosti vzniklé do dne ukončení poskytování služeb zůstávají doručením výpovědi nedotčeny.

Po podání výpovědi dokončí Uživatel nedokončené obchody. Inzerentovi bude přebývající kredit odeslán na účet, ze kterého přišla poslední platba. Vydavateli bude získaný kredit zaslán na bankovní účet.

Nepoužívané účty jsou po třech letech bez aktivity uživatele rušeny.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost, pravdivost nebo zákonnost obsahu placených příspěvků, nebo vytvořených obsahů. Provozovatel v tomto rozsahu nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou uživatelům nebo třetím osobám.

Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou mezi uživateli platformy. Za újmu způsobenou vydavatelovi provozovatelem odpovídá provozovatel do výše částky vyplacené vydavatelovi za předcházející kalendářní měsíc měsíci, ve kterém újma vznikla. Za újmu způsobenou inzerntovi provozovatelem odpovídá provozovatel do částky, jakou inzerent zaplatil za placené příspěvky nebo vytvořený obsah v kalendářním měsíci předcházejícímu měsíci, ve kterém vznikla újma.

Žádný uživatel platformy nenese odpovědnost za újmu způsobenou okolnostmi, které nemá ve své moci (výpadky serverů, výpadky elektrické energie, rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečný stav, teroristický útok, revoluce, povodeň, živelná pohroma,…).

Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že omezení odpovědnosti je podmínkou účasti uživatele platformy a je nezbytnou součástí smluvních podmínek.

Podmínky užívání

Uživatel platformy se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která poškozuje dobrou pověst systému, provozovatele nebo subjektů spřízněných se systémem.

Uživatel platformy se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která pomocí technických prostředků poškozuje provoz platformy nebo subjektů spřízněných se systémem.

Uživatel platformy se nesmí zapojit do jakékoli aktivity, která pomocí technických či jiných prostředků získává hromadně data, nebo informace ze systému.

Uživatel platformy do systému nevkládá poptávky nebo stránky, které odporují zákonům a dobrým mravům jeho země.

Uživatel platformy je povinen uvádět pravdivé údaje a nemanipulovat zavádějícím způsobem s těmito údaji. Provozovatel je oprávněn po uživateli platformy požadovat ověření udávaných údajů uživatelem platformy.

Uživatel platformy je povinen neměnit obsahově, a ani vizuálně schválené a proplacené příspěvky po celou dobu jejich zveřejnění pro konzumenty reklamního prostoru.

Osobní údaje

Uživatel platformy je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích provozovatele a jeho systému, pokud nebude této povinnosti zproštěn na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. Za důvěrné informace provozovatele se považují veškeré informace, které nejsou veřejně známé, zejména pak informace o technologiích, programovém kódu, směrnicích a dokumentaci, technických podmínkách a dalších dokumentech, které se týkají provozovatele nebo systému.

Uživatel platformy souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jeho osobních údajů poskytnutých při registraci, a to všech jmen a příjmení, místa trvalého bydliště, telefonního a emailového kontaktu. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby uživateli platfromy, jakož komunikace s uživatelem platformy. Uživatel platformy zároveň souhlasí s tím, aby provozovatel použil jejich jméno a příjmení (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých internetových stránkách. Souhlas je udělen na období trvání spolupráce a dále na období dalších 10 let po ukončení spolupráce.

Uživatel platformy může svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jeho osobních údajů odvolat žádostí o vymazání osobních dat na info@pryard.com.

Uživatel platformy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a vylučuje ustanovení upravující neúměrné zkrácení a použití obchodních zvyklostí.

Uživatel platformy nesmí bez předchozího písemného upozornění provozovatele převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z těchto smluvních podmínek na třetí osoby. Pokud tak učiní má provozovatel právo bez předchozího upozornění zablokovat danému uživateli účet, se všemi z toho plynoucími důsledky do doby vyjasnění práv k účtu.

Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, a to zejména v rozsahu zkvalitňování služby, zpřesňování podmínek, jakož i v rozsahu poskytování dalších souvisejících služeb. Oznámení o nových podmínkách zašle provozovatel na kontaktní emailovou adresu uživatele platformy. Pokud uživatel platformy s novými podmínkami nesouhlasí, má právo vypovědět služby (viz. Smluvní vztah).

Pokud uživatel platformy nebo provozovatel nepožaduje plnění některého z ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekl trvale, a má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Aktualizováno: 11.10.2022

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).