Zaujíma vás čo je PR článok, ako ho správne napísať a aký prínos od neho očakávať? Všetky dôležité informácie nájdete v tomto sprievodcovi.

Čo je PR článok?

PR článok (inak tiež advertoriál alebo platený článok) patrí medzi základné reklamné formáty a nachádza využitie v rámci SEO, linkbuildingu i pri propagácii značky, produktu či služby. Ústredným prvkom býva spätný odkaz vedúci na vlastné stránky.

Kvalitne napísaný PR článok nevyzerá ako prvoplánová reklama, ale naopak čitateľov (užívateľov) nenútene posúva k spätnému odkazu na web, kde k tématu zistí ďalšie informácie. Autor textu (copywriter) by sa mal vyhýbať do oči bijúcej samochvále, cieľom je vzbudiť záujem prirodzene.

V prípade PR článku však častokrát nejde len o priamu návštevnosť, ako skôr o umiestnenie spätného odkazu, ktorý posilní web vo výsledkoch vyhľadávania.

V kontexte so zákonom o regulácii reklamy, je povinné PR články označovať ako inzerciu. V praxi sa však v médiách na túto skutočnosť nehľadí a platený obsah býva častokrát zaradený medzi bežný redakčný obsah.

PR článok vs TS (tlačová správa)

V praxi často dochádza k zámene termínov PR článok a TS (tlačová správa), ktorá sa v angličtine označuje práve ako PR (Press Release). Aj keď sa v oboch prípadoch jedná o textový obsah, svojou podstatou sú diametrálne odlišné.

Ako tlačová správa sa označuje textový obsah, prostredníctvom ktorého jednotlivec alebo obchodná spoločnosť (prípadne politická strana či iná organizácia) informuje médiá o dôležitých informáciách (môže sa jednať o udalosti alebo fakty). Rozsah TS sa bežne pohybuje medzi jednou až dvoma stranami, pričom úvodný odstavec obsahuje súhrn kľúčových informácií - redaktor tak môže text podľa uváženia krátiť od konca, bez toho aby sa z TS vytratilo hlavné posolstvo.

A zatiaľ čo vydávanie TS úzsko súvisí s dôležitými udalosťami, PR články je možné publikovať priebežne (záleží predovšetkým na rozpočte), obvykle na základe špecifickej marketingovej stratégie, ktorej cieľom je napríklad budovanie vzťahov so zákazníkmi, linkbuilding atď.

Ako má PR článok vyzerať?

Aj keď pre PR články neexistujú pevne dané pravidlá, pri písaní by sme sa mali držať niekoľkých základných pilierov. Autor by si mal najskôr zostaviť vhodný koncept a zamerať sa na:

Všeobecne sa odporúča ladiť obsah do neutrálnej až ľahko pozitívnej formy, skúsený copywriter sa však dokáže vyhnúť prílišným superlatívnom, ktoré by mohli u čitateľov vyvolať pochybnosti.

Je vhodné, aby PR článok pôsobil na čitateľov zaujímavo a mali ho chuť dočítať do konca. Autor by mal používať dôležité kľúčové slová, ale súčasne sa vyhnúť preoptimalizovaniu (anglicky Over-optimizing).

Medzi ďalšie charakteristické vlastnosti kvalitného PR článku patrí pravopisná a gramatická správnosť a jazyk, ktorému rozumie cieľová skupina. Text môže byť doplnený citáciami odborníkov, ktoré v danom kontexte posilňujú celkový dojem zo zdelenia.

Súčasťou PR článkov by mali byť obrázky (fotografie), prípadne videoobsah či infografika. Vďaka vhodne zvoleným multimediálnym prvkom získava text na atraktivite.

Ako vyzerá optimálna štruktúra PR článkov?

Snáď najdôležitejším prvkom PR článku je úderný nadpis a to v podobe kľúčovej frázy vo vhodne zvolenom formáte. Nadpis má obvykle významný vplyv na to či sa užívateľ rozhodne článok prečítať, alebo si vyberie iný, pre neho zaujímavejší obsah. Všeobecne dobre fungujú čísla a podstatné informácie.

Pod nadpisom sa nachádza perex so súhrnom najdôležitejších informácií. Nasleduje samotné telo PR článku s odstavcami, ktoré obsahujú ďalšie (rozvíjajúce sa) informácie.

Z hľadiska SEO je dôležité, aby v PR článku nechýbali spätné odkazy (preto sú platené články spomínané ako jedna z najlepších linkbuildingových taktík), kľúčové slová ale taktiež návrhy pre titulok (title) a meta popis (meta description).

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,